خرید pdf کتاب Clinical Approaches to Hospital Medicine : Advances, Updates and Controversies

[ad_1]

این کتاب مروری بر عملکرد بالینی اخیر و مروری دقیق بر موضوعات منتخب مرتبط با پزشکی بیمارستان دارد. این بخش به چهار بخش شامل موارد بالینی ، اداری ، سیستماتیک و اخلاقی تقسیم شده است. هر بخش ، فرصت ها ، چالش ها و جهت های احتمالی این خرده تخصص بورژوازی را برجسته می کند. یک موضوع مهم که به طور گسترده مورد بررسی قرار می گیرد ، این س ofال است که چگونه از پزشکان بیمارستان خواسته می شود تا با اپیدمی کنونی مواد مخدر کنار بیایند ، زیرا آنها برای پاسخگویی به چالشهای پیچیده ای که همه تخصصها را تحت تأثیر قرار می دهند ، در موقعیت مناسبی قرار دارند. فصل های دیگر الگوهای عملی جهانی و کاربرد عملی ابزارهای فلسفی را در تمرین روزانه بررسی می کنند. این منبع به موقع آخرین تحقیقات ، روندها و موضوعات پزشکی بیمارستان را در اختیار پزشکان بیمارستان ، پرستاران پیشرفته ، دانشجویان پزشکی و مدیران قرار می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Clinical Approaches to Hospital Medicine : Advances, Updates and Controversies