خرید pdf کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را برجسته می کند و تصویر روشنی از اقدامات احتمالی برای کاهش خطر بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان ارائه می دهد. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری کودک محور در سطح مدرسه و جامعه ایجاد شده است. از این روش می توان برای ارزیابی سطح آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی تازه ایجاد شده برای کمک به پزشکان در ارائه آموزش برای سازمان های دولتی و جامعه است. در حالی که این کتاب به یک منطقه خاص متمرکز خواهد شد ، روش پیشنهادی کلی است و می تواند در جای دیگر استفاده شود.

[ad_2]

خرید کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :