خرید pdf کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور-لسته از منظر مقایسه ای است. این نهادها ، بازیگران و فرایندهای سیاسی در یازده کشور را بررسی می کند و هم دموکراسی ها و هم رژیم های خودکامه را تحت پوشش قرار می دهد. هر مطالعه کشور شامل تجزیه و تحلیل سیستم دولت فعلی ، حزب و سیستم انتخاباتی و همچنین ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی آن و دستگاه های اداری است. دانشجویان علوم سیاسی و علوم منطقه ای همچنین در مورد فرآیندهای گذار دموکراتیک و پایداری خودکامه و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی در کشورهای خاص یاد می گیرند.

[ad_2]

خرید کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes