خرید pdf کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مربوط به توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی فرآیند تولید محصول در بر می گیرد. این روشها و ابزارهای ساخت همزمان را در توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی توصیف می کند و در مورد فعالیتهای اصلی طراحی مفهومی مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرایند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی با تصاویر مربوط به جنبه های طراحی مفهومی مرتبط در تولید محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی است تا به طراحان راهنمایی عملی در مورد نحوه استفاده از ابزار انتخاب شده برای پروژه خود ارائه دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :