خرید pdf کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتانیزاسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های پخت زیست توده و فرایندهای یکپارچه بحث می کند. جلد شامل روش های انتخاب شده از ICRABR-2016 است. این محتوا شامل تحقیقات پیشرفته ای است که برای سازمان های تحقیق و توسعه ، دانشمندان و صنعت برای ترویج و ثبت آخرین تحولات در زمینه انرژی زیستی برای انواع ذینفعان حیاتی است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازار آنها ، موانع و چالش های پیش روی سوخت های زیستی و انرژی زیستی و استراتژی های آینده را که برای تشویق ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی های زیستی مورد نیاز است ، برجسته می کند. این موضوع به موضوعات مختلفی از جمله زیست توده و مدیریت انرژی می پردازد. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی. فرآیندهای تبدیل بیوشیمیایی. فرآیندهای تبدیل کاتالیستی. فرآیندهای الکتروشیمیایی تصفیه زباله برای تولید انرژی ؛ و فرآیندهای یکپارچه. ثابت خواهد شد که یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی است.

[ad_2]

خرید کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016