خرید pdf کتاب Connor : The Guardian Angels Packیک عاشقانه ماوراal الطبیعه بین دگردیسی و یک فاجعه (افرادی با قدرت های ماورا against طبیعی) در پس زمینه یک جنگ قدرت. ظاهراً بین مردم صلح برقرار بود. اما اگر سطح را خراشیده بودیم ، می فهمیدیم که واقعیت خیلی متفاوت بود. بسته های سرکش انیمورف با روش و صبر ، همه ی چربی ها را یکی یکی از بین برده اند. آنها آنها را از روی زمین ناپدید کردند. از این گذشته ، همه در طول 25 سال گذشته به آن فکر کرده اند. نام من کانر است ، من آلفای فرشته نگهبان هستم ، مسئول محافظت از شاهدان در برابر اضافات بسته های شورشیان. با این حال ، انتظار نداشتم کشف کنم که شخصی که نجات می یابد ، کسی نیست جز همسر روح من که مدتها در انتظار آن بودم و آخرین گونه او است. من آماده هستم تا هر كاری انجام دهم تا آنها را به سلامت به منطقه خود برسانم و آنها را برای خودم ادعا كنم.خرید کتاب Connor : The Guardian Angels Pack