خرید pdf کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب از یک روش تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی برای بررسی مشکلات موجود در صنعت مد استفاده می کند. این روش های واقعی در تجارت مد از تولید تا بازاریابی تا عملیاتی را ثبت می کند. بر اساس یک بررسی گسترده ادبیات ، این مطالعات موردی در مورد چالش های مربوط به فضای کسب و کار فعلی در این صنعت مهم بحث می کند ، معیارهایی را ارائه می دهد و بینش هایی را برای پزشکان ایجاد می کند و همچنین پیشنهاداتی را برای راهنمایی های آینده برای محققان ارائه می دهد. این کتاب به عنوان پیوند نظریه ها و روش های صنعتی است که دانش را برای دانشگاه و بخش خصوصی در تجارت مد گسترش می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :