خرید pdf کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته ای را در سطح منطقه آکروکلیماتیک ارائه می دهد که در مصر بی سابقه است. این مطالعه به این س ofال می پردازد که چگونه می توان الگوهای کشت ملی را برای غلبه بر فشارهای غیرزیمی مانند کمبود آب ، شوری ناشی از تغییرات آب و هوایی و کاهش اثرات منفی آنها بر تولید مواد غذایی تغییر داد. برای این منظور الگوهای مختلف برش پیشنهاد می شود. این مطالعه می تواند چارچوبی را برای سایر کشورهای در حال توسعه فراهم کند تا کمیت و کمبود دانش را در مورد روشهایی که می تواند با افزایش تولید مواد غذایی به افزایش امنیت غذایی آنها کمک کند ، کم و پر کند. علاوه بر این ، این مطالعه برای سیاست گذاران مفید است تا از آنها در برنامه ها و استراتژی های آینده حمایت کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate