خرید pdf کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination

[ad_1]

در مارس 2019 ، یک سمینار بین المللی برای ارزیابی وضعیت و روند جهانی در تقویت جمعیت بومی در مکزیکو سیتی برگزار شد. این باید نه تنها در ساختاری حقوقی و سیاسی ، بلکه بعنوان یک فرایند تاریخی و اجتماعی به معنای گسترده تر ، در بحثهای مداوم در مورد اعمال تعیین سرنوشت توسط بومیان نقش داشته باشد. این نشریه ترکیبی از طیف گسترده ای از موارد را از مناطق مختلف به امید ابزاری مفید برای ادامه بحث فراتر از بحث و گفتگو ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination