خرید pdf کتاب De Rethondes, 11 novembre 1918, à Rethondes, 22 juin 1940 : Une histoire de France et d'Allemagne

[ad_1]

چگونه فرانسه ، پیروز جنگ جهانی اول ، قدرت برتر اروپا ، در تنظیم معاهده ورسای و داشتن ارتش مورد ترس و احترام در آلمان تا سال 1940 م wasثر بود ، 22 سال بعد رنج برد. بزرگترین شکست نظامی در تاریخ خود که آن را در آستانه نابودی قرار خواهد داد. علل این فاجعه نظامی ، اما بیشتر سیاسی است ، که به دلیل عدم موفقیت دولت های متوالی در یافتن موضع منحصر به فردی که باید از آن سیاست خارجی تعریف شود ، پایبندی به آن و برخورد با ابزار مناسب نظامی است. این داستان استعفا پی در پی فرانسه است که موقعیت نویسنده را تعیین می کند.

[ad_2]

خرید کتاب De Rethondes, 11 novembre 1918, à Rethondes, 22 juin 1940 : Une histoire de France et d'Allemagne