خرید pdf کتاب Der Aufstieg der Manager : Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989

[ad_1]

بعد از جنگ جهانی دوم ، مدیر همچنین به یک شخصیت مشخص در شرکت های مدرن در آلمان تبدیل شد. برنهارد دیتز این صعود مدیران را توضیح می دهد و آن را به تغییر ایده آل ها و مدل ها مرتبط می کند. وی با بررسی چگونگی تغییر “کار” ، “موفقیت” و “رهبری” بین ناسیونال سوسیالیسم و ​​نئولیبرالیسم ، سهم کاملاً جدیدی در تاریخ فرهنگی سرمایه داری دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Der Aufstieg der Manager : Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989