خرید pdf کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

استقرار خارجی بوندسوهر از نظر قانونی و سیاسی بحث برانگیز است. امروزه می توان بوندسوهر را به عنوان یک ارتش در عمل توصیف کرد. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان نیز خدمات خود را در قلمرو ایالت خارجی به پایان رسانده اند. در عین حال ، عدم قطعیت حقوقی قابل توجهی در زمینه اعزام به خارج از کشور وجود دارد که می تواند تأثیر منفی بر عملکرد انتصاب داشته باشد. ارزیابی حقوقی به دلیل واقع شدن موضوع در تقاطع بین حقوق بین الملل و قانون اساسی دشوارتر می شود. نویسنده این تقاطع ها را با تمرکز بر تحولات حقوقی و واقعی موجود ارائه می دهد و راه حل های بالقوه ای را برای به حداقل رساندن عدم قطعیت های قانونی موجود نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben