خرید pdf کتاب Der Bergdoktor 2022 – Heimatroman : Du küsst meine Ängste fort

[ad_1]

چند روز مرخصی در کوهستان ، این تمام چیزی است که جنس در ذهن دارد. و او مطمئناً روی ساکن جذاب حیاط که از درخت سیب مستقیم به آغوشش افتاده حساب نمی کند! به دلیل قدردانی و به دلیل طوفانی شدید ، بیانكا خود به خود پناهگاه غریبه ها را در زیر سقف خود ارائه می دهد. تمایل آنها برای کمک و مهربانی آنها بر او بی تأثیر نیست – و سرنوشت سخت آنها نیز نیست. او تصمیم می گیرد تا به بیانکا کمک کند – اما او هرگز نباید دلیل واقعی را بفهمد!

[ad_2]

خرید کتاب Der Bergdoktor 2022 – Heimatroman : Du küsst meine Ängste fort