خرید pdf کتاب Der byzantinische Text der Katholischen Briefe : Eine Untersuchung zur Entstehung der Koine des Neuen Testaments

[ad_1]

از سال 1963 ، م Instituteسسه تحقیقات متن عهد جدید (مونستر) تحقیقات و مطالعات بنیادی درباره نقد متن و تاریخچه متن عهد جدید یونان را در مجموعه آثار تحقیق متن جدید عهد جدید (ANTF) منتشر کرده است. این مجموعه خود را به عنوان یک مجمع تحقیق و بحث می داند و نسخه ها و ابزارهایی را برای تحقیق و ارزیابی سنت اصلی عهد جدید و ترجمه های اولیه ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Der byzantinische Text der Katholischen Briefe : Eine Untersuchung zur Entstehung der Koine des Neuen Testaments