خرید pdf کتاب Designing Impedance Networks Converters :

[ad_1]

تحقیقات و کاربرد مبدل های شبکه امپدانس در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده است ، اما هنوز هم درک و دستورالعمل استفاده از شبکه های امپدانس وجود ندارد. از این رو ، بازار بالقوه زیادی برای مبدل های شبکه امپدانس وجود دارد. این کتاب می تواند به عنوان یک ماده آموزشی تحصیلات تکمیلی و به عنوان راهنما برای مهندسان در طراحی مبدل منبع امپدانس عمل کند. هدف اصلی این کتاب درک شبکه های امپدانس مدار غیر خطی و شبکه های امپدانس به منظور بهبود درک همه مبدل ها از نظر شبکه های امپدانس است. در نظر گرفتن سازگاری های شبکه امپدانس منجر به تعدادی معیار برای طراحی مبدل منبع امپدانس می شود که هدف آن جایگزینی روش های سنتی طولانی ، دستی و تجربی است.

[ad_2]

خرید کتاب Designing Impedance Networks Converters :