خرید pdf کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و روش های تشخیصی در مهندسی صنایع را ارائه می دهد. روشهای تشخیصی به طور کلی شناخته شده و خصوصیات آنها مورد بحث قرار گرفته است. همچنین مناطق بالقوه حاصلخیز را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه شناسایی خواهد کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :