خرید pdf کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در بخش بهداشت – فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، درجه: 1 ، FH Carinthia ، محل Klagenfurt ، زبان: آلمانی ، چکیده: مفهوم تخصص ورزشی در کودکان و نوجوانان یک مفهوم نسبتاً جدید ، اما گسترده است. به همین دلیل ، در حال حاضر مطالعات کمی در مورد پیامدهای این موضوع وجود دارد. بنابراین هدف از این کار ادبیات این است که دریابیم چگونه تخصص اولیه ورزش از نظر حساسیت به آسیب بر کودکان و نوجوانان تأثیر می گذارد. برای پاسخ به س researchال تحقیق ، از یک مرور سیستماتیک شامل متاآنالیز ، و همچنین پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه استفاده شد. تمام مطالعات داده های مربوط به درجه تخصص ورزش و وقوع آسیب های مربوط به ورزش را جمع آوری کرده است.

[ad_2]

خرید کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter