خرید pdf کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که نمای کلی از دانشگاهیان متخصصان آموزش ابتدایی در اتریش را ارائه می دهد. بر اساس تاریخچه ریشه آنها ، همه دوره ها ارائه می شوند ، در سطح بین المللی طبقه بندی می شوند و بیش از همه ، مطالعات تجربی مقدماتی در مورد انگیزه ها و مشخصات دانشجویان و همچنین مشخصات معلمان است. نتیجه گیری و فرصت های توسعه برای حرفه ای سازی دانشگاهی در اتریش ، توضیحات را دور می زند.

[ad_2]

خرید کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen