خرید pdf کتاب Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre : Die zeitgenössische Rezeption von Kants Rechtsphilosophie

[ad_1]

تحقیقات کانت تاکنون به سختی واکنش معاصران به “آغازهای متافیزیکی دکترین حقوقی” کانت را بررسی کرده است. این نسخه مجموع 27 بررسی را برای اولین بار در دسترس قرار می دهد. این جلد همچنین حاوی كتابشناسی تفسیرهای كانت و سایر منابع معاصر و همچنین سه مشاركت در دریافت آموزه حقوقی كانت در حدود سال 1800 و پیشینه تحقیقاتی است كه از آن زمان تاكنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre : Die zeitgenössische Rezeption von Kants Rechtsphilosophie