خرید pdf کتاب Die Schia im Iran und Libanon : Historische Verbindungen zwischen Balkh und Baalbek, Khorasan und Dschabal Amil

[ad_1]

مجموعه مطالعات در مورد مشرق مدرن توسط کلاوس شوارتز ورلاگ به عنوان مطالعاتی در مورد مشرق مدرن تاسیس شد. این مجلدات به پدیده های مذهبی ، سیاسی و اجتماعی در جوامع مسلمان دوران معاصر و حال اختصاص یافته است. طیف این مجموعه به خاورمیانه و خاورمیانه محدود نمی شود ، بلکه موضوعات مربوطه را در مناطق عمدتا غیر مسلمان ، به عنوان مثال در اروپا یا آمریکا ، در نظر می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Die Schia im Iran und Libanon : Historische Verbindungen zwischen Balkh und Baalbek, Khorasan und Dschabal Amil