خرید pdf کتاب Die schottische Heirat

[ad_1]

کلوا مک بلین بیچاره پس از مرگ مادرش لوتی در پاریس ، تنهاست. اما سرنوشت ناگهان او را به وارث ثروت بزرگ الماس از عاشق سابق مادرش تبدیل می کند – و یک شبه او را به اسکاتلند فرا می خوانند ، جایی که قرار است پدرش را به عنوان رئیس قبیله به ارث ببرد. او که از حوادث غرق شده بود ، راهی سفر می شود و در اسکاتلند بین قبیله خود و همسایگانی که کشورشان با کشورش همسایه است با خصومت تلخی روبرو می شود. آیا یک برخورد سرنوشت ساز با McGowans Laird می تواند به آنها کمک کند تا بر مبارزات قدیمی غلبه کنند – و پسر عموی ناموزون آنها Euan چه خطری دارد؟

[ad_2]

خرید کتاب Die schottische Heirat