خرید pdf کتاب Die Schwestern aus der Steeple Street : Rivalinnen wider Willen. Roman

[ad_1]

یورکشایر ، 1926. پرستار بخش جوان اگنس شریدان از نقش جدید خود در جامعه کوچک بوودن هیجان زده است. اما او به زودی در می یابد که روستاییان ترجیح می دهند اعتماد خود را به شفا دهنده با سابقه نسبت دهند تا پرستاری که از شهر به آنجا نقل مکان کرده است. وقتی حوادث چشمگیر مردم را در بوودن متزلزل می کند ، اگنس می خواهد به آنها ثابت کند که آماده جنگ برای رفاه حال بیمارانش است – اما آیا او اعتماد آنها را جلب خواهد کرد؟

[ad_2]

خرید کتاب Die Schwestern aus der Steeple Street : Rivalinnen wider Willen. Roman