خرید pdf کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات را در یک مرور کلی منسجم از وضعیت تحقیقات دریایی در ساحل ادغام می کند. این کار با هدف متخصصان یا متخصصان علوم ساحلی ، اقیانوس شناسی و رشته های مرتبط با آن ، برای کسانی که در زمینه های چند رشته ای کار می کنند و به دنبال راه حل های عملی برای مشکلات زیست محیطی در مناطق دریایی ساحلی در سراسر جهان هستند ، انجام شده است. نمونه هایی از مناطق مختلف جغرافیایی از جمله منطقه دریای سیاه آمده است. موضوعات تحت پوشش شامل جنبه های زمین شناسی سرزمینی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و تاریخ است. این حوزه های موضوعی به این دلیل انتخاب شده اند که مبنایی برای تحقیق یکپارچه از مشکلات برجسته زیست محیطی یا راه حل های چشم انداز یا تفسیر زمینه تاریخی هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing