خرید pdf کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویا مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM 2017 و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، اولین جلد از 9 جلد کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و فناوری گرد آورده است. این مجموعه نتایج اولیه و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی ارائه می دهد ، از جمله کار بر روی: تجسم کمی شکستگی و تکه تکه شدن رفتار دینامیکی مواد با امپدانس پایین

[ad_2]

خرید کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics