خرید pdf کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home

[ad_1]

این کار میان رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، توسعه و تخریب فضاهای زندگی و اشتراکی بحث می کند که از اهمیت اساسی برای توسعه انسجام اجتماعی برخوردارند. این جلد به بررسی چگونگی تشکیل افراد مختلف در سراسر جهان برای ایجاد حس خانه می پردازد. شکل گیری هویت در چارچوب توسعه سریع ، سیاست های جهانی نئو لیبرال و سیاسی دولت جهانی و محدودیت های اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مسائل مربوط به همکاری ، تعارض ، درگیری ، محرومیت و تعادل مستلزم مذاکره بین بازیگران مختلف (به عنوان مثال دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان اجتماعی و ساکنان) با توسعه خانه ها و اجتماعات است.

[ad_2]

خرید کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home