خرید pdf کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه تاریخ و سنت ها سیاست تیمور را شکل داده اند و اندونزی و ASEAN چه نقشی در آینده کشور دارند. این مقاله به دنبال درک یک سیستم سیاسی پیچیده است که هم قوانین سنتی و هم سیاست معاصر را با هم ادغام می کند و اثرات استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست نوسازی ، مسائل توسعه و آموزش جوانان می پردازد. احتمالات رئیس جمهور جدید لو اولو و انتخابات پارلمانی پیش رو این پروژه را به موقع کمک می کند ، که تأیید حیات روند دموکراتیک و سیستم سیاسی بین دو حزب در تیمور شرقی است.

[ad_2]

خرید کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :