خرید pdf کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :

[ad_1]

این کتاب یک عمل و نظریه آموزش را با هدف ترویج ظهور صلح پایدار و جوامع مقاوم در برابر درگیری در جوامع درگیر جنگ بیان می کند. به همین منظور ، بازنمایی جوامع مقاوم در برابر درگیری و فرآیندهای پویای تعامل آنها با یک ساختار اجتماعی بزرگتر بررسی می شود. اگرچه آموزش به عنوان یک حق انسانی تلقی می شود ، اما طراحی سیاست های آموزشی ، مدل های مدارس و برنامه های درسی در درجه اول حق نخبگان است ، خواه دولت باشند ، دانشگاهی یا بازیگران بین المللی. این کتاب طرفدار رویکردی متفاوت در آموزش است که از درگیری بیشتر و تأمل باز در مدل سازی چارچوب های آموزشی حمایت می کند. با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، دانشگاهیان ، فعالان و سیاست گذاران ، لنزهای حل تعارض را برای انواع موضوعات آموزشی در جوامع شکننده اعمال می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :