خرید pdf کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry

[ad_1]

مونیکا Futschik یک مدل ارزیابی را ارائه می دهد که ارزیابی کلی از مزایا و معایب راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی را در مقایسه با راه حل های معمول کارتهای دسته ای کاغذ امکان پذیر می کند. در مقایسه با مطالعات قبلی ، این مدل ارزیابی تازه توسعه یافته ، تلاش های مدیریت تغییر و سرمایه های مالی مورد نیاز برای استقرار سیستم را در نظر می گیرد. این مدل با اجرای راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی و کمک به تصمیم گیرندگان در یافتن موثرترین راه حل ، ارزش عملکرد کلی را نشان می دهد. توسعه و کارآیی این مدل بر اساس نظرسنجی های مختلف ، مصاحبه های متخصص ، یک مطالعه دلفی و یک مطالعه موردی با یک شرکت دارویی واقعی است. نتیجه تحقیقات آنها می تواند به راحتی به صنایع دیگر منتقل شود.

[ad_2]

خرید کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry