خرید pdf کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016

[ad_1]

این کتاب هفت بخشی به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول مربوط به محیطی است که شامل چهار قسمت است ، در حالی که بخش دوم که شامل سه قسمت است ، مربوط به انرژی است. بخش اول به برخی جنبه های اثرات هیدرولوژیکی گرم شدن کره زمین و تغییرات انسانی مربوط می شود. قسمت دوم با محیط زیست و گیاهان ، زیست توده و گونه های باکتری سرو کار دارد. قسمت سوم به محیط شیمیایی می پردازد. بخش یک با قسمت چهارم در مورد محیط اجتماعی به پایان می رسد. بخش دو با قسمت V در مورد انرژی خورشیدی آغاز می شود. انرژی برق در قسمت ششم مورد بحث قرار گرفته است. قسمت آخر VII مربوط به بیوگاز است. این کتاب مورد توجه محققان و دست اندرکاران حوزه های منابع آب ، هیدرولوژی ، منابع محیطی ، مهندسی کشاورزی ، آبخیزداری ، علوم زمین و همچنین افرادی که در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی قرار دارند ، خواهد بود. دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کسانی که مایل به تحقیق بیشتر در مورد آب و محیط زیست و همچنین توسعه و مدیریت آنها هستند ، ممکن است کتاب ارزشی پیدا کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016