خرید pdf کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :

[ad_1]

این جلد اصلاح شده بر تحقیقات در زمینه طراحی ارگونومی تمرکز دارد. این فصل ها کارهایی است که در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستم های ایمنی شغلی و بهداشت ارائه شده است. این کتاب به نیاز به داشتن دانش در زمینه ارگونومی ، مهندسی عوامل انسانی و فناوری ایمنی به منظور ساخت سیستم های کار با طراحی ارگونومیک ، از نظر عملیاتی ایمن و مولد پرداخته است. این یک منبع مفید برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنعت و طراحان است.

[ad_2]

خرید کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :