خرید pdf کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :

[ad_1]

این کتاب با توصیف نظریه مربوط به وضعیت سلامت یک جمعیت و عملکرد وضعیت سلامت معرفی شده ، تکنیک های مدل سازی تصادفی و اولین نظریه زمان خروج در جمعیت شناسی را معرفی و به کار می برد. این کتاب اشتقاق و طبقه بندی مراحل رشد انسان را ارائه می دهد. تکنیک های برازش داده ها و برنامه های مرتبط نیز ارائه شده است. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی ، به ویژه وضعیت بهداشت یا “نشاط” جمعیت ، وخیم شدن و عملکردهای مرتبط با آن و امید به زندگی سالم مورد بررسی و کمی سازی قرار می گیرند. این کتاب کاربردهای مقایسه ای و آماری مناسب را به عنوان ابزار ارتباطی همراه با ادبیات موجود ارائه می دهد و به همین ترتیب ، منبع ارزشمندی برای جمعیت شناسان ، دانشمندان بهداشت ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :