خرید pdf کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil

[ad_1]

این کتاب دریچه ای را برای چگونگی تلاش دو کشور جاه طلب – هند و برزیل – برای تبدیل شدن به قدرت دانش در قرن 21 باز می کند. از آنجایی که اقتصاد دانش به روش ترجیحی مفهوم سازی اقتصاد و جهت گیری آینده آن در کشورهای پیشرفته تر اقتصادی تبدیل شد ، تلاش ما برای درک در همان راستا دنبال شد. این امر منجر به یک سری کارها شد و کشورهایی مانند هند و برزیل را نادیده گرفتند و سعی در جهش به اقتصاد دانش بنیان داشتند. موزاکا این انگیزه ها و روش هایی را که از آنها الهام گرفته است تعدادی از اصلاحات نهادی در هند و برزیل را بررسی می کند. نویسنده بررسی نقش دولت در شکل گیری سیستم های مربوط به مالکیت معنوی در بخش های داروسازی و کشت و فناوری و درگیری های مختلف اجتماعی ناشی از آنها را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil