خرید pdf کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice

[ad_1]

بر اساس مشارکت های چهارمین سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه سیستم های تجاری (BSLAB) در سال 2016 ، این جلد با ارائه بینش هایی در مورد تاریخچه تفکر سیستم ها در سیستم های تجاری ، به ادبیات مربوط به مدیریت ، سازماندهی و نوآوری در مشاغل کمک می کند. سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه سیستم های تجاری از نقطه نظر سیستمی با چالش های اقتصادی و اجتماعی کنونی جهانی در زمینه های مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی و جامعه سرو کار دارد. سمپوزیوم 2016 به طور خاص بر مشارکت های معرفتی ، نظری ، روش شناختی ، فنی و عملی متمرکز است که نشان دهنده پیشرفت نظریه و عمل در کنترل سیستم های تجاری برای رسیدگی به چالش های فعلی و آینده در اقتصاد جهانی است. این مشارکتها با استفاده از تفکر سیستمی در حاکمیت ، از جمله معرفی فعالیتهای جدید اداری و مدیریتی با هدف نوآوری و کنترل سازمانی سروکار دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice