خرید pdf کتاب Green Inside Activism for Sustainable Development : Political Agency and Institutional Change

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تبدیل نهادهای بخش دولتی برای حمایت بهتر از توسعه پایدار با بررسی مفهوم فعالیت سبز داخلی و اهمیت آن برای تغییر نهاد می پردازد. نشان داده شده است که پدیده فعالیت داخلی در تغییر سیاست های سبز بسیار مهم است. این کتاب بر مقامات به عنوان فعالان داخلی سبز متعهد به ارزشهای سبز و جنبشهای اجتماعی و اقدام استراتژیک در مدیریت دولتی برای تغییر نظم عمومی و نهادها با چنین تعهد ارزشی متمرکز است. این کتاب نظریه پردازی می کند که چگونه گرایش درون گرایی از طریق تغییر نهادی می تواند به توسعه پایدارتر کمک کند. این نظریه در ادبیات موجود بر اساس استدلال های نظری بسیار مرتبط ساخته شده و به آنها مربوط می شود. نویسندگان همچنین مشروعیت فعالیت داخلی و چگونگی سازش آن با آرمان های دموکراتیک را مورد توجه قرار می دهند. این کار ابتکاری مورد توجه دانشجویان و دانشگاهیان در زمینه های سیاست ، علوم سیاسی و سیاست های زیست محیطی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Green Inside Activism for Sustainable Development : Political Agency and Institutional Change