خرید pdf کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین یافته ها در زمینه تحقیق در حال تعامل گازهای گلخانه ای با سیستم های صوتی است که به سرعت در حال تحول است. نتایج غیر منتظره از مطالعات اخیر – مانند ظرفیت جذب غیر معمول و هیسترزیس جذب خاک رسهای تورم – فعالیت نظری را در این زمینه جذاب تحریک می کند. Classical Molecular Dynamics (MD) تورم ناشی از درهم آمیختگی مولکول های آب و تا حدودی مولکول های CO2 در لایه های رس را توضیح می دهد. با این حال ، تغییر فرکانس غیرمعمول در اثر انگشت مادون قرمز گذرا از مولکول های مقطعی و کربناته شدن شتابدار بعدی تنها با مدل سازی مکانیک کوانتوم قابل حل است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) تا پیشرفته ترین تلاش های تحقیقاتی در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces