خرید pdf کتاب Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این کتاب راهنمای فعلی بر این اصل استوار است که بلایا ساختاری اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایای علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را ارائه می دهد. مسائل مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و مسائل روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد فاجعه مورد بررسی قرار می گیرند. این شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و تأثیر آنها بر تحقیقات آینده است. این کار پیشگامانه اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات مربوط به حوادث به شکل کنونی است و چگونگی ادامه رشد این رشته را ترسیم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Handbook of Disaster Research :