خرید pdf کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در مطالعه خود ، جوزف دامپلر ارتباط زیادی بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیبات دما و زمان برای عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ و بدون انعقاد قابل مشاهده نشان می دهد. نویسنده همچنین خاطرنشان می کند که عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیر مستقیم برای حفظ کنسانتره های شیر مایع یا ضد عفونی کردن شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری برتر است.

[ad_2]

خرید کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems