خرید pdf کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities

[ad_1]

این کتاب نگاه اجمالی به عوارضی دارد که هم اکنون آموزش عالی در جهان عرب با آن روبرو است. این بحث که آیا حاکمیت در آموزش عالی بین المللی در کشورهای عربی با توجه به تفاوت در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ها ، علایق ، نگرانی ها و درگیری های متعدد از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ بیش از هر زمان دیگری ، جامعه عرب برای پاسخگویی به چالش ها و الزامات فعلی ، به تقویت دولت دانشگاه خود نیاز دارد. حاکمیت آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش های دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی نوشته شده است تا با درک روشن تری از چگونگی حرکت به جلو ، آینده ای روشن تر ایجاد کند.

[ad_2]

خرید کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities