خرید pdf کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک سوال اساسی می پردازد: دانش چگونه در تاریخ بشر پدید آمده است؟ از منظر فرهنگی – تاریخی ، عصب روانشناختی به س approachesال می پردازد و شواهدی از ریشه های تاریخی فعالیتهای شناختی را تحلیل می کند. اطلاعات مربوط به تفاوت بین فرهنگی در عملکرد عصب روانشناختی را ادغام می کند. و بحث می کند که چگونه اتخاذ یک دیدگاه تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به دستیابی به درک بهتری از شناخت کمک کند. سرانجام ، رهنمودهای کلی برای تحقیقات آینده در این زمینه ارائه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective