خرید pdf کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای شناخت الگوها بر اساس ترکیبی از قوانین بین PIP ها (نکات مهم ادراکی) و نمایندگی SAX (تقریب جمع نمادین) بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک (GA) توصیف می کند. روش پیشنهادی بر روی داده های واقعی از شاخص S & P500 آزمایش شده است و تمام نتایج بدست آمده از استراتژی خرید و نگهداری فراتر می رود. سه مورد موردی مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX