خرید pdf کتاب Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia : Dealing with Painful History to Create a Peaceful Present

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده بررسی می کند که چگونه تاریخ دردناک آسیای شرقی روابط بین کشورها و مردمان آن را ادامه می دهد. نویسندگان با دیدگاهی عمدتاً اجتماعی – روانشناختی و سازه گرایی ، بررسی می کنند که چگونه حافظه تاریخی و هویت تحقق نیافته منجر به بی اعتمادی متقابل ، ملی گرایی بیگانه هراسی و تنش در روابط دو جانبه و سه جانبه در منطقه می شود. این متن نه تنها به برخی از عوامل داخلی سیاست خارجی ژاپن ، چین و کره جنوبی – و نیز تأثیرات حاکمیت فزاینده خودکامه در هر سه کشور – می پردازد ، بلکه روش هایی را که در آن مکانیسم ها و فرایندهای امنیتی جدید ایجاد اعتماد ، اطمینان و اعتماد به نفس ارتقا آشتی می تواند جایگزین کسانی شود که بی اعتمادی ، تضاد و ناامنی ایجاد می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia : Dealing with Painful History to Create a Peaceful Present