خرید pdf کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty

[ad_1]

این کتاب نتایج یک مطالعه اخیر مبتنی بر مصاحبه در مورد چگونگی 28 جوان بزرگسال در ملبورن ، استرالیا را برای آینده شخصی و اجتماعی خود مشاهده و به آنها مرتبط ارائه می دهد. به این سالات پرداخته می شود که فرد چگونه آینده جامعه خود را تصور می کند و آیا این تأثیری در نحوه درک و ارتباط او با آینده شخصی خود دارد. ایده های آینده پاسخ دهندگان نیز در رابطه با بازنمایی های نظری تأثیرگذار که سعی در شناسایی شخصیت جامعه امروز و در نتیجه افق آینده دارند در نظر گرفته می شود. بر اساس این بحث ، برخی از روشهای جایگزین تصور تجربیات خرد تفکر رو به جلو پیشنهاد شده است و نقشی که امید می تواند در این روند بازی کند. این کتاب خوانندگان علاقه مند به جامعه شناسی خطر و عدم اطمینان ، زمان و جوانی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty