خرید pdf کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل اوضاع آشفته اقیانوس هند از دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و امنیتی متمرکز است. موضوعات مورد بحث ، اعم از بازی بزرگ قدرتهای بزرگ در هندو-اقیانوس آرام و اقدامات متقابل چین گرفته تا خواسته های متقابل چین و هند و درگیری های احتمالی در اقیانوس هند. این مقاله همچنین به رابطه بین منطقه اقیانوس هند و امنیت اقتصادی چین می پردازد و تجزیه و تحلیل عمیقی از چشم انداز جاده ابریشم در قرن 21 ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?