خرید pdf کتاب Induction Soundings of the Earth's Mantle :

[ad_1]

در مرکز این کتاب رویکرد نظری تعمیم یافته ای است که با آن ساختار ژئوالکتریک گوشته زمین بررسی می شود. همچنین نتایج حاصل از صداهای القایی منطقه ای و جهانی گوشته زمین را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را با نتایج سایر روش های ژئوفیزیکی مقایسه می کند. رویکرد نظری تعمیم یافته از قانون القای به عنوان مبنایی برای شناسایی روابط گسترده بین اجزای میدان مغناطیسی ، از جمله واگرایی صفحه ، امپدانس ها و مشتقات فضایی استفاده می کند. برآورد مقادیر امپدانس و مشتقات فضایی با استفاده از تئوری فرآیندهای تصادفی انجام می شود. این کتاب همچنین به منابع خارجی میدان های مغناطیسی مورد استفاده برای مطالعه گوشته زمین از منظر نظریه مدرن و همچنین مسئله برخورد تنوع مغناطیسی و روش های مغناطیسی سلولی می پردازد. همچنین بحث در مورد نوسانات مقاومت زمینی سکولار ناشی از منابع غیر القایی است. این عوامل با تعداد زمین لرزه های منطقه ارتباط برقرار می کنند و با شاخص های جهانی تغییر می کنند. این یک منبع ارزشمند برای دانشمندانی است که از صداهای القایی عمیق استفاده می کنند یا به ساختارها و فرایندهای داخل زمین علاقه مند هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Induction Soundings of the Earth's Mantle :