خرید pdf کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :

[ad_1]

این فرایندها بین مهندسان ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی پشتیبانی از زنجیره های ارزش واقعی با توسعه محصولات سری ساخته شده به صورت افزودنی ، ایده و دانش را مبادله می کنند. مشارکت در این کنفرانس دیدگاه جامع و چند رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :