خرید pdf کتاب Information- and Communication Theory in Molecular Biology :

[ad_1]

این تک نگاری ویرایش شده نتایج تحقیقات میان رشته ای جمع آوری شده برنامه اولویت “نظریه اطلاعات و ارتباطات در زیست شناسی مولکولی (InKoMBio ، SPP 1395)” را که توسط بنیاد تحقیقات آلمان DFG 2010 تا 2016 تأمین می شود ، ارائه می دهد. طیف فعلی بسیار گسترده است و شامل جنبه هایی مانند microRNA به عنوان بخشی از ارتباط سلول ، جریان اطلاعات در مسیر انتقال سیگنال پستانداران ، ارتباط سلول و سلول ، ساختارهای نشانه شناختی در سیستم های بیولوژیکی و استفاده از روش ها می شود. از تئوری اطلاعات در تجزیه و تحلیل تعامل پروتئین – سایپرز ، باشگاه دانش مخاطبان در درجه اول متخصصان تحقیق در زمینه پردازش سیگنال های بیولوژیکی هستند ، اما این کتاب برای دانشجویان دکترا نیز مفید است.

[ad_2]

خرید کتاب Information- and Communication Theory in Molecular Biology :