خرید pdf کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance

[ad_1]

این کتاب در مورد توسعه ردیف سوم سیستم فدرال هند ، با تأکید بر مدیریت محلی روستایی (معروف به Panchayati Raj) در زمینه ادبیات نظری و تجربی مهم در مورد ارتباط و اثربخشی ارائه خدمات در سیستم غیرمتمرکز بحث می کند. . این مقاله به ارزیابی نحوه کار پنچایاتی راج در دو دهه گذشته از حیات خود می پردازد. این کتاب برجسته همچنین در مورد رفتار با دولت سطح سوم در زمینه انتقال مالیات بین ایالتی و ترسیم نهاد منحصر به فرد دولت محلی در ایالت های شمال شرقی هند بحث می کند. با توجه به روابط مالی آزادانه توسعه یافته بین سه سطح دولت ، مشخص شد که دولت خودگردان محلی در پایین ترین سطح هنوز واقعاً توانمند نیست. این کتاب از ادغام دولت سطح سوم در سیستم فدرال هند حمایت می کند و نحوه دستیابی به این هدف را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance