خرید pdf کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات در زمینه کنترل هوشمند دو م keyلفه اصلی در شبکه های هوشمند یعنی شبکه های کوچک (MG) و وسایل نقلیه الکتریکی (EV) را مرور می کند. تمرکز بر توسعه شرایط چارچوب نظری و پیشنهاد الگوریتم های مناسب به منظور برنامه ریزی بهینه عناصر مجازی تحت عدم قطعیت های مختلف است ، به طوری که کل هزینه های عملکرد میکرو شبکه یا سیستم شارژ EV می تواند به حداقل برسد و سیستم ها می توانند تثبیت شود با فاکتورهای تصادفی در فرمول بندی مسئله و الگوریتم های مناسب طراحی شده ، بینشی در برخورد با عدم اطمینان و توسعه استراتژی های منطقی برای عملکرد سیستم های شبکه هوشمند ارائه می دهد. توسط متخصصان برجسته نوشته شده و منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشمندان و مهندسان در زمینه مدیریت هوشمند شبکه های برق آینده است.

[ad_2]

خرید کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :