خرید pdf کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization

[ad_1]

این کتاب عملکرد مشاهده بین المللی انتخابات را در زمینه کارائیب بررسی می کند. این مقاله مروری بر دیدگاه کارائیب مشترک المنافع و مطالعه موردی مختصری از گویان را بین سالهای 1964 تا 2015 ارائه می دهد. به طور خاص ، این مطالعه روند بررسی ناظران انتخابات را به عنوان بازیگران اصلی در انتخابات در کشورهای مشترک المنافع کارائیب بررسی می کند. یکی از موضوعاتی که کتاب در آن تأمل می کند این است که چرا کشورهای کارائیب تحمیل مشاهده را در متن حاکمیت می پذیرند. پرونده گویان و دیگر ایالت های آنگلوفون کارائیب نشان می دهد که هزینه غیبت ناظران چند بعدی بوده و نگرانی ها را در مورد احترام به حاکمیت دولت کاهش داده است.

[ad_2]

خرید کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization