خرید pdf کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این مجموعه کتاب شامل گزارش های بررسی شده از همایش های برگزیده سازمان یافته توسط انجمن بین المللی ژئودزی است. این مقاله عمدتاً با مباحث مربوط به علوم زمین شناسی: علوم مركزی ، چهارچوب مرجع زمینی ، میدان گرانش زمین ، ژئودینامیك و چرخش زمین ، كاربردهای موقعیت یابی و مهندسی سروكار دارد.

[ad_2]

خرید کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015